အလွအပ

အိမ္္တြင္္ အသံုးအေဆာင္ ပစၥည္္းေလးေတြနဲ႔ ဆံပင္ေျဖာင္႔မယ္္

Beauty Salon မွာ ဆံံပင္ေျဖာင့္ရင္ ေငြကုန္ေၾကးက်မ်ားပါတယ္ေနာ္။ ဒါ့အျပင္ ဆံပင္အေသေျဖာင့္တယ္ဆိုေပမယ့္ ၁ ႏွစ္ေလာက္ပဲ စိတ္ခ်မ္းသာရၿပီး